I disse år sker der mange forandringer i forbrugsmønsteret for indkøb af dagligvarer, idet flere og flere forbrugere vælger at købe deres madvarer online på nettet. Denne tendens skyldes de mange fordele ved at handle i et internetbaseret supermarked, der har en del fordele sammenlignet med de fysiske butikker. Det er simpelthen både nemt og billigt at handle ind via computeren hjemmefra, og man kan endda købe færdige anretninger eller pakker med mad, der kan betegnes som nem mad. Man kan finde masser af inspiration til nem mad på nettet på flere hjemmesider som eksempelvis nem mad.dk.

Hvorfor er det så aktuelt med nem mad?

Begrebet nem mad er mere aktuelt end nogensinde før, da omkring hver fjerde dansker køber deres dagligvarer på nettet, og denne vækst vil sandsynligvis fortsætte i de kommende år. Et online supermarked har flere driftsfordele frem for de fysiske butikker, da man ikke fysisk behøver gå rundt og fylde op på hylderne, da der jo ikke er nogen fysiske kunder inde på lageret. Man behøver ikke ofre dyr husleje på strategisk gode beliggenheder, og generelt har man behov for langt mindre personale, så der kommer mange driftsfordele ind i billedet, der kan føre til lavere forbrugerpriser.

Andre fordele ved online supermarkeder

Det kan ikke undgås, at online butikkerne med dagligvarer vil tage noget af omsætningen fra de fysiske butikker, og dette kan jo føre til lukning af flere butikker i landet. Imidlertid ønsker folk at handle online, da der kan spares både tid og transportudgifter på indkøbene, og man er fri for at jagte indkøb mellem mange butikker.

Varerne kan enten afhentes eller leveres, så der er muligheder nok for den enkelte forbruger. I et online supermarked kan man nemlig købe meget stort ind af en varemængde, og på den måde vil butikken kunne give en konkurrencedygtig pris, hvilket vil øge omsætningen yderligere.

Forbrugeren har ofte ikke meget tid eller lyst til at bruge timevis i køkkenet hver dag, så derfor er det populært at kunne levere madretter, der blot skal bages eller opvarmes, hvilket de fleste kan finde ud af. Det skal være nemt at tilberede maden i huset, da man ofte kommer hjem træt og stresset fra en lang arbejdsdag, men man vil gerne kunne servere et lækkert og sundt måltid med en nem tilberedningsform.

En lørdagskylling i foliebakke er ikke noget man kan servere hver dag, men der findes også masser af muligheder for at kunne få en god steg og andre retter klar til servering, og på nettet er der mange flere muligheder, end man lige skulle tro.